Ved innkjøringen til Loshavn, like før selve bebyggelsen, finnes en liten plass med noen hus rundt som kalles ‘Ågeren’.

Hvorfor den lille plassen har fått dette navnet kan man jo spekulere rundt. Hadde Selma Fredriksen en liten potetåker der? Eller hørte jordlappen til Kjørgarden (huset til venstre i bildet over)?

Blog Image
På dialekt kalles plassen for Ågeren (Åkeren), og kan så vidt skimtes mellom husene på dette bildet.

I Farsunds Avis 9. september 1905 finner vi noe som kan være en pekepinn om hva denne “Ågeren” har vært brukt til – og av hvem. Avisen rapporterer hvor langt man så langt var kommet i arbeidet med Loshavnsveien: “I Lodshavn er selve Veilegemet ferdig med undtagelse af Stykket gjennem Kapt. Pedersens Have, der ikke skal oparbeides før Frugten er indhøstet.”

Kaptein Pedersens Have? Var det ‘Ågeren’? Kan denne kapteinen ha vært Christian Pedersen (1848-1927), som levde sine første barneår på Kjørgarden, og som barn flyttet til sin farmor i Bukta etter at begge foreldrene var døde? Ågeren kan ha blitt skilt ut fra Kjørgarden da barndomshjemmet hans ble solgt. Eiendommen kan ha vært en del av hans arv etter foreldrene.

Blog Image Christian Pedersen (1848-1927) og hans kone Else Cathrine (1855-1931) var bosatt på brygga i konas barndomshjem. Noen år på begynnelsen av 1900-tallet bodde han også i Sjøbakken. En stund representerte han Venstre i Lista kommunestyre. Hans storebror Peter Severin Pedersen var i flere år ordfører i Farsund; også han representerte Venstre.